>> Dowiedz się więcej >>

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Administratorem danych osobowych przekazanych przez Pacjenta jest Gabinet chirurgii, dr n. med. Robert Rojewski, ul. Chrobrego 42, 26-600 Radom. Kontakt możliwy jest pod numerami telefonu: 601-928-208, 721 002 108 oraz pod adresem e-mail: rrojewski@ra.onet.pl.

Dobrowolnie przekazane przez Pacjenta dane osobowe będą przetwarzane w związku z rejestracją wizyty przez Pacjenta w systemie informatycznym oraz nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem danych wprowadzonych przez Pacjenta podczas rejestracji wizyty.

Gabinet chirurgii może zbierać i przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, e-mail oraz nr telefonu. Kontakt z Pacjentem poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail może odbyć się w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań.

Pacjent ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w celu ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Pacjent ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pacjenta interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Każdy Pacjent, który przekazał dane osobowe ma pełną możliwość żądania ich usunięcia. Każdy Pacjent, który przekazał dane osobowe w celu rejestracji wizyty, może skorzystać z możliwości usunięcia swoich danych w dowolnie wybranym czasie kontaktując się pod podanym numerem telefonu bądź adresem e-mail. Zostanie ono skasowane niezwłocznie bądź po otrzymaniu takiego żądania. Usunięte zostaną wszystkie dane wraz z adresem e-mail znajdującym się w bazie danych.

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics

Dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.